Speciální pedagog

Speciální pedagog

Mgr. Jana Klüglová

tel. 515 556 142

V současné době se v základních školách stále intenzivněji řeší práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Speciálně pedagogická podpora těchto dětí přímo ve škole je velmi důležitá a napomáhá jim zvládat výuku. Jedná se o speciálně pedagogickou péči zahrnující cvičení zaměřená na rozvoj zrakového  a sluchového vnímání, pozornosti, paměti, postřehu, rozvoj motoriky, komunikačních a sociálních dovedností, zrakovou stimulaci, práci na PC apod. podle konkrétních vzdělávacích potřeb žáka.

Náplň práce speciálního pedagoga:

  • Školní speciální pedagog vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu a péči založenou na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních.
  • Žáci s doporučením PPP / SPC mají nově v rozvrhu zařazen předmět speciálně pedagogické péče, který vyučuje speciální pedagožka.
  • Spolupracuje při zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání.
  • Vyhledává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a navrhuje jejich zařazení do speciálně pedagogické péče.
  • Průběžné vyhodnocuje účinnost poskytovaných podpůrných opatření pro žáky
  • Poskytuje individuální konzultace pro rodiče.
  • Poskytuje individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti speciálních vzdělávacích potřeb žáků.

Základní škola

Mateřská škola

Nahoru