Metodik prevence

Metodik prevence

Mgr. Jiřina Bednářová  jirina.bednarova@zskninice.cz - 1. stupeň

Mgr. Simona Gricová simona.gricova@zskninice.cz - 2. stupeň

Konzultační hodiny:

pondělí: 12.00 – 13.00 (Mgr. Jiřina Bednářová)

úterý: 12.30 – 13.30 (Mgr. Simona Gricová)

nebo kdykoliv po telefonické domluvě

Náplň práce metodika prevence:

  • tvorba a kontrola realizace preventivního programu školy
  • realizace aktivit školy zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů
  • metodické vedení pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů (vyhledávání problémových projevů chování)
  • pomoc při vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů, zajišťování a předávání odborných informací o dané problematice
  • spolupráce školy s okresním metodikem a orgány státní správy a samosprávy, které řeší problematiku prevence sociálně patologických jevů
  • kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a spolupráce v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů
  • vedení písemných záznamů o činnosti školního metodika prevence
  • vedení databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence sociálně patologických jevů (orgány státní správy a samosprávy, střediska výchovné péče, poradny, zdravotnická zařízení, Policie ČR, orgány sociální péče, nestátní organizace působící v oblasti prevence, centra krizové intervence a další zařízení, instituce i jednotliví odborníci)
  • spolupráce s třídními učiteli a zákonnými zástupci při zachycování varovných signálů

Základní škola

Mateřská škola

Nahoru