Školská rada

Školská rada

Poslání: Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Členové Školské rady pro období 2023 – 2026

Třetinu členů Školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy.

Členové jmenovaní zřizovatelem: Petr Grénar,  Ing. Michal Štolfa

Členové voleni zákonnými zástupci: Veronika Rathanová, Bc. Daneš Pulec ml.

Členové voleni pedagogickými pracovníky: Mgr. Markéta Axmanová, Mgr. Petra Galbová

Předseda školské rady: Mgr. Markéta Axmanová

Místopředseda školské rady: Ing. Michal Štolfa

Zapisovatel: Mgr. Petra Galbová

Kompetence Školské rady vychází ze zákona 561/2004 Sb. – Školský zákon

 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • schvaluje školní řád
 • schvaluje pravidla pro hodnocení žáků
 • projednává návrh rozpočtu školy
 • vyjadřuje se k rozboru hospodaření, navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 • projednává inspekční zprávy ČŠI
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy
   

JAK VÁM MŮŽEME POMOCI?

Má Vaše dítě problémy ve škole nebo ve školce s učiteli, spolužáky, nechutná mu oběd, něco se mu nelíbí a bojí se to říct svému učiteli? Myslíte si, že by se ve škole dalo něco změnit a nevíte, na koho se obrátit? Kontaktujte nás a rádi vám pomůžeme.

Kontakt na Školskou radu: marketa.axmanova@zskninice.cz nebo písemně Školská rada, Základní škola a Mateřská škola Knínice, 679 34 Knínice 210

Základní škola

Mateřská škola

Nahoru