Historie školství v Knínicích

První zmínka o školství v Knínicích je z roku 1684. Budova školy (dnešní mateřská škola) byla postavena v roce 1801 a v ní zřízena nižší (triviální) škola, kde se učilo pouze základům čtení, psaní a počítání. Učitelování bylo většinou jen vedlejším zaměstnáním. Učitel dostával ročně 44 zlatých, 6 měřic (asi 60 l) žita, 2 měřice pšenice, 1 měřici prosa a hrachu, sůl a na Vánoce štolu (pečivo).
 

V roce 1920 byla v Knínicích zřízena měšťanská škola. O zřízení školy se ucházela i obec Šebetov, ale Moravská zemská školní rada zvážila výhodnější podmínky a výnosem č. 30159 z 2. 10. 1920 školu ustavila v Knínicích. 1. listopadu 1920 začala výuka a od této doby jsou také vedeny školní kroniky. Ke zřízení a vydržování školy se sloučily obce Knínice, Vážany a Sudice v tak zvané školní obce. Vyučovalo se rovněž různým typům náboženství.
 

3. 10. 1926 byl od pana Ženaty vykoupen pozemek na stavbu nové měšťanské školy. Velmi brzy (r. 1929) začal pracovat dorostový Čs. červený kříž a o rok později i rodičovské sdružení. Pro chudé a přespolní děti se v zimě vařila polévka. Každý rok se navařilo asi 5050 porcí. Vyvařilo se asi 63 kg másla, sádla, 200 kg mouky, 92 kg luštěnin, 48 kg rýže a krup, 250 kg brambor. Potraviny darovaly zámožnější děti, vařily maminky a dozírali učitelé. O Vánocích dostávaly chudé děti obnošené boty z veřejných sbírek.

Na škole pracovaly různé kroužky a učitelé pořádali přednášky pro veřejnost. 14. 6. 1937 zadalo obecní zastupitelstvo hrubé práce na stavbě nové školy staviteli p. V. Dvořákovi z Brna. Liknavostí řemeslníků, nedostatkem topení a politickými změnami se stalo, že vyučování bylo zahájeno až 6. června 1940. Po 15. březnu 1939 - obsazení ČSR Německem - byly kroniky ukrývány a mnohé zápisy doplněny až po válce.
 

Budova školy - současnost V době okupace byl škole změněn název, učitelé nasazováni na nucené práce a českým dětem omezován přístup ke vzdělání. Po otevření nové školy (viz foto) se v ní učilo pouze 1 rok. V roce 1941 byla česká mládež vystěhována do původních prostor a budovu obsadili němečtí studenti z Berlína. Ke konci války se v budově střídaly ustupující německé oddíly a byl zde také polní lazaret. Ve značně poškozené budově se hned po válce začalo s opravami. Pravidelné vyučování bylo zahájeno 10. září 1945 se 186 žáky. Od tohoto data se v budově učí dodnes.
 

Ve školním roce 1947/48 byla založena školní zahrada, ve které bylo postupem času utvořeno oddělení okrasné, lesní, zelinářské, travní a ovocný sad. Během let došlo ve škole k několika úpravám estetického i provozního vzhledu.

Za dobu trvání školství v Knínicích by byly popsány dlouhé seznamy jmen těch, kteří se zasloužili o vzdělání a výchovu dětí. Současným ředitelem školy je paní Mgr. Jitka Vaňková.

text: Jana Fialová

Základní škola

Mateřská škola

Nahoru