ZÁPIS DO MŠ 2. 5. 2019

ZÁPIS DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

2. 5. 2019  - 13:00 – 16:00 HODIN

TŘÍDA SLUNÍČEK

 

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

 

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Knínice, příspěvková organizace, v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (Školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, stanoví následující upřesnění pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020:

místo pro podávání žádostí:       mateřská škola (paní Kateřina Pokorná),

termín:                                             2. 5. 2019

 

 

 

K zápisu se, prosím, dostavte s dítětem. S sebou přineste:

občanský průkaz, rodný list dítěte, vyplněnou žádost s potvrzením lékaře o řádném očkování dítěte!

 

POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku do zahájení povinné školní docházky – děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014. Tyto děti je zákonný zástupce dítěte povinen přihlásit k předškolnímu vzdělávání.

 

Místo a termín podání žádostí a zápisu budou také zveřejněny v budově školy, na vývěsce u Úřadu městyse Knínice, na webových stránkách školy www.zskninice.cz. Zde budou též k nahlédnutí kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání a vzor žádosti o přijetí dítěte do mateřské školy.

V Knínicích 14. 3. 2019                                                   Mgr. Jitka Vaňková, ředitelka školy

 

CO BY MĚLO DÍTĚ ZVLÁDAT PŘI NÁSTUPU DO MŠ?

umět si říct co potřebuje, dítě komunikuje

spolupracovat při oblékání a svlékání

nenosit plínky

obouvat a vyzouvat obuv

dokáže se samo najíst, držet lžíci a umět s ní jíst, při jídle sedět u stolu

pít z hrnečku a skleničky

vzít do ruky pečivo, kousat z něj

samostatně používat toaletu

umět si umýt ruce mýdlem a samo se utřít

ujít kratší vzdálenost

 

Základní škola

Mateřská škola

Nahoru