Přihlášení dítěte I. stupně k docházce do školy

PRAVIDLA PRO PROVOZ ZÁKLADNÍ ŠKOLY - I. STUPEŇ OD 25. 5. 2020

 • Provoz základní školy – I. stupeň bude zahájen 25. 5. 2020, doba provozu 7: 20 – 16:00 hodin. Účast dítěte na vzdělávání ve škole není povinná.
 • Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy nejpozději do 18. 5. 2020, zařazení žáka do skupiny po termínu 25. 5. 2020 nebude možné! Velmi prosíme o vyjádření do 11. 5. 2020, usnadníte nám tím přípravy a organizaci vzdělávání ve škole.
 • DOTAZNÍK PŘÍTOMNOSTI - ZDE + ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ (čestné prohlášení děti přinesou první den do školy). 
 • Vzdělávání bude organizováno ve skupinách maximálně po 15 dětech (mohou být spojeny ročníky), o zařazení žáka do skupiny rozhoduje ředitelka školy.
 • Dopolední blok 7:40 – 11:20 – 12:30 (4 – 5 vyučovacích hodin) bude zaměřen na vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku. Vzdělávání budou zajišťovat pedagogičtí pracovníci (učitelé i asistenti).  Přestávky budou upraveny tak, aby se nepotkávaly děti z různých skupin.
 • Odpolední blok (po obědě – max. 16:00) bude zaměřen na zájmové vzdělávání žáků odpovídající „družině“ – bude realizováno, pokud počasí dovolí, hlavně venku (vzdělávání budou zajišťovat vychovatelé).
 • Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovým opatřením
  • roušky
  • odstupy 2 m.
 • Žáci se neshromažďují před školou, udržují rozestupy. Zákonní zástupci či doprovod žáků do budovy nevstupují.
 • První den (25. 5.) vyzvedne děti před školou pedagogický pracovník, zařadí je do skupin, sdělí jim třídu, ve které bude probíhat jejich vzdělávání. Další dny již dítě chodí do třídy samo, jde rovnou do třídy, zbytečně se nezdržuje v ostatních prostorách školy. U vchodu školy si vydezinfikuje ruce, ve třídě se přezuje a opět si vydezinfikuje či umyje ruce. Po celou dobu využívá přidělenou lavici, místa nestřídá. Složení skupin je neměnné.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.
 • V prostorách třídy žáci i pedagogičtí pracovníci nemusí nosit roušky, pokud je zachován rozestup 2 metry. Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. skupinová práce), žáci roušky musí mít. V ostatních prostorách školy (chodby, wc, atd.) žáci i pedagogové MUSÍ roušky nosit.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a 2 sáčky na uložení roušky (jeden na použité roušky, jeden na dočasně sejmuté roušky). Sáčky, prosím, označte např. použité, sejmuté nebo označte smutným a veselým smajlíkem.
 • Po každém bloku se žáci dezinfikují nebo umyjí ruce.
 • Žáci odchází ze školy pravidelně v předem domluveném čase, buď po dopoledním bloku (po obědě cca v 11.20 – 12:30), nebo během odpoledním bloku – prosíme o pravidelnost.
 • Odpolední blok se budeme snažit trávit venku (nutné vhodné oblečení).
 • V případě nutné změny upozorní zákonný zástupce pedagogického pracovníka den dopředu. Škola vede evidenci o docházce žáků do skupin, v případě nepřítomnosti delší než 3 dny, žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti.
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest nesmí do školy vstoupit, dítě jevící zdravotní komplikace nebude do školy přijato. Pokud bude dítě vykazovat některý z možných příznaků COVID-19,  bude umístěno do izolace a zákonný zástupce je povinen jej co nejdříve vyzvednout. O podezření budeme informovat spádovou hygienickou stanici. Ráno bude žákům změřena teplota bezkontaktním teploměrem.
 • Zákonný zástupce musí podepsat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). a seznámit se s vymezením rizikových skupin. Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.
 • Stravování bude zajištěno, děti si jídlo a pití nebudou nabírat samy a nebudou si brát ani příbory – vše bude připraveno předem. Stravování bude probíhat po skupinách. Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití do vlastního sáčku. Před vstupem do jídelny si dítě musí vydezinfikovat či umýt  ruce.  
 • Ve škole bude zajištěna zvýšená desinfekce.
 • Dítě nesmí do školy vnášet vlastní hračky.
 • Bude-li zájem o přítomnost žáků přesahovat organizační, technické nebo personální možnosti školy, rozhodne ředitel školy o přijetí žáků do skupiny na základě žádostí zákonných zástupců podle kritérií, která předem stanovil (přednost mají mladší děti).

 

 

SPECIFIKA PRAVIDEL PRO PROVOZ ZÁKLADNÍ ŠKOLY - IX. ROČNÍK OD 11. 5. 2020

 • Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy nejpozději do 7. 5. 2020, zařazení žáka do skupiny po termínu 11. 5. 2020 nebude možné. Účast žáka na konzultacích ve škole není povinná.
 • Organizace vzdělávání je zaměřena na přípravu na přijímací zkoušky
 • Konzultace budou realizovány 3 x týdně (pondělí, středa, čtvrtek) vždy 7:40 – 11:20 (2 h český jazyk, 2 h matematika). Žák může docházet jen na jeden předmět nebo na oba předměty – stanoví dopředu zákonný zástupce.
 • Do 25. 5. 2020 nebude zajištěno stravování, následně ano.
 • Výše uvedená hygienická pravidla stanovena pro žáky I. stupně a jejich zákonné zástupce platí adekvátně i pro žáky IX. ročníku.

 

 Děkujeme všem za pochopení. 

 

Knínice, 6. 5. 2020                                                                                               Mgr. Jitka Vaňková, ředitelka školy

Základní škola

Mateřská škola

Nahoru